Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

LEGEA numarul 544 din 12 octombrie 2001

privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – Accesul liber si neîngradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice,

în conformitate cu Constitutia României si documentele internationale ratificate de Parlamentul României.

Art. 2. – În sensul prezentei legi:

a) prin autoritate sau institutie publica se întelege orice autoritate sau institutie publica, precum si orice regie autonoma, care utilizeaza resurse financiare publice si care îsi desfasoara activitatea pe teritoriul României, potrivit Constitutiei;

b) prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informatiei;

c) prin informatie cu privire la datele personale se întelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

.CAPITOLUL II

Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public

Sectiunea 1

Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public

Art. 3. – Asigurarea, de catre autoritatile si institutiile publice, a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei

desemnate în acest scop.

Art. 4. – (1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii în acest domeniu.

(2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei publice respective.

Art. 5. – (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se

considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate..considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ

care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).

(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.

(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:

a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, în publicatii proprii, precum si în pagina de Internet proprie;

b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, în spatii special destinate acestui scop.

Art. 6. – (1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, în conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.

(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public, solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea, în scris, a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;

b) informatia solicitata, astfel încât sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei

de interes public;

c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea

raspunsului.

.Art. 7. – (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda în scris la solicitarea de informatii de interes public în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitarii, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. În cazul în care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia înstiintarii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica în termen de 5 zile de la primirea petitiilor.

(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt întrunite conditiile tehnice necesare, si în format electronic.

Art. 8. – (1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice au obligatia sa precizeze conditiile si formele în care are loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate.

(2) În cazul în care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumata sa solicite în scris informatia de interes public, urmând ca cererea sa îi fie rezolvata în termenele prevazute la art. 7.

(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasurain mod obligatoriu în timpul functionarii institutiei, incluzând si o zi pe saptamâna, dupa programul de functionare.

(4) Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include în acest program si se desfasoara separat.

(5) Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare în masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Art. 9. – (1) În cazul în care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentelor detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în conditiile legii.

(2) Daca in urma informatiilor primite petentul solicita informatii noi privind documentele aflate în posesia autoritatii sau a institutiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, raspunsul fiind trimis.termenele prevazute la art. 7 si 8.

Art. 10. – Nu este supusa prevederilor art. 7-9 din prezenta lege activitatea autoritatilor sau institutiilor publice de raspunsuri la petitii si de audiente, desfasurata potrivit specificului competentelor acestora, daca aceasta priveste aprobari, autorizari, prestari servicii si orice alte solicitari in afara informatiilor de interes public.

Art. 11. – (1) Persoanele care efectueaza studii si cercetari în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autoritatii sau institutiei publice pe baza solicitarii personale, în conditiile legii.

(2) Copiile documentelor detinute de autoritatea sau de institutia publica se realizeaza în conditiile art. 9.

Art. 12. – (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:

a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;

d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;

f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;

g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

(2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinând categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.

.Art. 13. – Informatiile care favorizeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau institutie publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.

Art. 14. – (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.

(2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil in scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

Sectiunea a 2-a

Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masa la informatiile de interes public

Art. 15. – (1) Accesul mijloacelor de informare în masa la informatiile de interes public este garantat. (2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata de mijloacele de informare în masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de interes public.Art. 16. – Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masa la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvânt, de regula din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.

Art. 17. – (1) Autoritatile publice au obligatia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna, conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public.

(2) În cadrul conferintelor de presa autoritatile publice sunt obligate sa raspunda cu privire la orice informatii de interes public.

Art. 18. – (1) Autoritatile publice au obligatia sa acorde fara discriminare acreditare ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare în masa.

(2) Acreditarea se acorda la cerere, în termen de 2 zile de la înregistrarea acesteia.

(3) Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice si care nu privesc opiniile exprimate în presa de respectivul ziarist, în conditiile si in limitele legii.

(4) Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se comunica în scris si nu afecteaza dreptul organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.

Art. 19. – (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa informeze in timp util mijloacele de informare în masa asupra conferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acestea.

(2) Autoritatile si institutiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masa la actiunile publice organizate de acestea.

(3) Autoritatile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare si functionare sa desfasoare activitati specifice în prezenta publicului sunt obligate sa permita accesul presei la acele activitati, in difuzarea materialelor obtinute de ziaristi urmând sa se tina seama doar de deontologia profesionala.

Art. 20. – Mijloacele de informare în masa nu au obligatia sa publice informatiile furnizate de autoritatile sau de institutiile publice.

CAPITOLUL III Sanctiuni

Art. 21. – (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau institutiei publice respective, în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata..al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22. – (1) În cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la art. 7.

(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

(3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului.

(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.

(5) Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

CAPITOLUL IV Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 23. – (1) Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va elabora, la initiativa Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 24. – (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor si Ministerul Finantelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind masurile necesare pentru ca informatiile de interes public sa devina disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel national..(2) Masurile prevazute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autoritatilor si institutiilor publice cu echipamentele de tehnica de calcul adecvate.

Art. 25 – Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi contrare.

Comments are closed.