Infrastructura

Utilităţi publice existente (canalizare, gaz metan, energie electrică) şi anul de racordare
Gaz metan nu avem racordat, cu toate că au fost găsite zăcăminte în această zonă. Există canalizare pentru apă începând cu satul Făurei, lucrarea fiind începută dar neterminată din anul 1998/1999, din cauza bugetului mic.
 
Mijloace şi căi de transport
Mijloace tradiţionale de transport/ drumuri şi trasee tradiţionale. Reţeaua actuală de drumuri comunale, judeţene, naţionale (codurile)
Drumurile cunoscute din cele mai vechi timpuri sunt Faurei, care pe Valea Moldovei era mascat de pădurea care se întindea pe partea dreaptă. Era un drum care avea cele mai multe capcane împotriva duşmanilor, care veneau spre târgul Piatra în timpul medieval, în trecerea sa prin codri cu văgăuni împădurite.
În 1882 erau cantonieri plătiţi care îngrijeau drumurile şi care s-au menţinut până prin 1990, de când se folosesc pentru întreţinerea drumurilor utilaje mecanizate.
Calea spre Roman era: Budeşti - Făurei - Climeşti - Trifeşti - Roman, mijlocul tradiţional de transport era autobuzul.
Reţeaua actuală de drumuri comunale şi judeţene este:
Făurei - Tatomireşti - Hoiseşti - Mărgineni - Piatra Neamţ sau din Făurei - Bozieni - Girov - Piatra Neamţ la ocazie.
Calea spre Roman este: Climeşti - Făurei - Budeşti - Bozieni - Dulceşti - Roman, mijlocul de transport fiind două autobuze particulare care fac săptămânal schimb şi câte 6 transporturi pe zi, transportând şi cadrele didactice care au o legătură foarte bună după terminarea cursurilor la şcolile din cele trei sate - Climeşti, Făurei şi Budeşti, cât şi navetiştii care mai lucrează în fabricile din oraşul Roman.
 
Poştă şi telecomunicaţii
a) Data şi locul instalării primului post telefonic
După anul 1856 s-a introdus telegrafia în oraşul Piatra Neamţ, iar mai apoi s-au instalat linii telefonice care făceau legătura cu unele localităţi care erau târguri şi centre de plase (de exemplu Piatra - Girov - Bozieni - Dulceşti - Roman).
După 1890 telefonul s-a extins în toate comunele, dar mult mai târziu comuna Făurei avea ton prin centrala telefonică din Dulceşti.
În 1990-2000 Direcţia de Telecomunicaţii Neamţ şi-a extins reţeaua telefonică prin fibre optice la toate satele din judeţ, eliminând centralele telefonice comunale, convorbirile telefonice făcându-se prin centrala telefonică din municipiul Piatra Neamţ.
b) Data şi locul înfiinţării oficiului local de poştă / a oficiului local telefonic
Prezentăm în continuare a câtorva date din istoria poştei în Moldova care, din punctul nostru de vedere, prezintă interes pentru cititori.
Prin secolele XVII-XIX a existat un drum poştal sub formă de circuit în jurul Movilei Uriaşului. Acesta era întreţinut pe cheltuiala boierilor timpului din satele prin care trecea drumul: Cantacuzinii din Budeşti, Şerbeşti, Români şi Podoleni.
Drumul poştalionului (cu poşta, aşa cum a fost numit de bătrâni) pornea de la târgul Orbic-Buhuşi, unde şosea poşta dinspre sud şi est. Aici era un han (vizibil şi astăzi) unde se ţineau caii de rezervă. De aici drumul pornea spre curţile boiereşti Romani, pe pârâul Români spre Prăjeşti, ieşea pe la Făurei-Budeşti şi o lua spre Şerbeşti la Cantacuzino.
La început, poşta era întreţinută din bugetul statului Moldova, iar mai târziu a fost arendată unui proprietar care cereau cheltuieli cu hrana, îngrijirea, adăpostul şi întreţinerea staţiilor de poştă.
În anul 1846 s-a introdus expediţia prin poşta internă, a valorilor băneşti, gazetelor şi ştafetelor prin condici de intrare şi ieşire. În anul 1850 s-au introdus în trafic diligenţele pentru călători trase de cai.
Din anul 1856 a luat fiinţă serviciul poştal pentru scrisori şi telegrame. Scrisorile erau în formă de sul, îndoite şi sigilate, iar ceva mai târziu s-a introdus plicul în forma actuală.
c)Numărul actual al posturilor telefonice şi repartiţia lor numerică (pe sate componente)
-Budesti - 91
-Faurei - 80
-Climesti - 34
-Micsunesti-26
Total =231 posturi telefonice
 
Alimentarea cu apă
În prezent pe raza localităţii Făurei este realizat un sistem de alimentare cu apă executat conform proiectului cu nr. 82/1995 elaborat de S.C. EDIL PROIECT S.A. Piatra Neamţ, fiind constituit din urmatoarele elemente:
- captare: în vederea colectării izvoarelor existente în zona de sud a localităţii, sunt executate trei drenuri din tuburi perforate din beton cu Dm de 300 mm care colecteaza apa şi o dirijează spre un puţ colector principal executat din beton;
- conducta de aducţiune ce face legătura dintre puţul colector şi staţia de pompare, conducta executată din ţeava de oţel cu Dm de 50 mm ;
- rezervor subteran şi staţie de pompare amplasate în vecinatatea fostei ferme zootehnice; rezervorul are o capacitate de 30 mc ;
- conducta refulare ce face legatura dintre staţia de pompare şi castelul de apă executată din ţeava de oţel cu Dm de 100 mm ;
- castel de apă cu o capacitate de 70 mc şi o înălţime de 23 de m în vederea asigurării presiunii necesare funcţionării atât a hidranţilor cât şi a obiectelor sanitare ;
- reţea de distribuţie prevăzută pe artera principală a localităţii Făurei, executată din ţeava de oţel cu Dm de 100 mm şi amplasata îngropat, având o lungime de 2760 m.
În restul localităţilor, respectiv Budeşti, Micsuneşti, Climeşti, nu sunt realizate alimentari cu apă, locuitorii folosind fântâni şi captări de izvoare având calitatea apei corespunzătoare normelor sanitare.
 
Canalizarea
Pe raza comunei nu sunt realizate canalizări pentru colectarea apelor uzate menajere şi nici staţii de epurare. Locuitorii folosesc closete uscate sau fose septice. În vederea colectării apelor uzate menajere şi a epurării lor, se propune realizarea următoarelor lucrări:
- executarea unui colector menajer principal pe strada principală ce uneşte localităţile Micsunesti, Făurei şi Budeşti, realizat din tuburi de beton cu diametrul între 300-400 mm, cu pantă continua începând din localitate Micsunesti până la staţia de epurare amplasată în partea de nord a localităţii Budeşti;
- canalizări menajere pe străzile secundare ale localităţilor cu rolul de a colecta apa uzată şi dirijarea ei spre colectorul principal menajer. Şi aceste canalizări se vor executa din tuburi de beton amplaste îngropat. Atât pe canalizări cât şi pe colector se vor prevedea cămine de vizitare acoperite cu capace din fontă ;
- staţia de epurare se va amplasa în parte de nord a localităţii Budeşti şi va fi constituită din trepte de epurare mecanică şi biologică în vederea unei epurări complete. Apele epurate se vor deversa în iazul piscicol Budeşti nr.1 .
 
Energia electrică
Reţeaua electrică aeriană existenta în comună este alimentată cu energie electrică din staţia de transformare de 110/20 KW prin linii electrice aeriene de 20kw montate pe stâlpi de beton.

Consumatorii de energie electrică din comună sunt alimentaţi prin linii electrice de distribute de 0,4 kw pozate pe stâlpii de beton din posturile de transformare de 20/0,4 kw.

 

Alimentarea cu gaz
În prezent în comună nu există alimentare cu gaz metan, cu toate că magistrala de gaz Medias-Roman o traversează. Există interes în comună pentru alimentarea cu gaz a caselor particulare şi a instituţiilor publice.