Analiza SWOT

I. Analiza SWOT a mediului social
Puncte tari
- existenţa a două şcoli primare la Budeşti şi Climesti, o şcoala generală la Făurei 
- număr suficient de cadre didactice
- proces de  învăţământ adecvat cu rezultate bune
- există alocări importante de fonduri din bugetui local pentru derularea activităţilor cu rente
- existenţa unor proiecte în derulare privind reabilitarea şcolilor din comună
- existenţa a două autovehicule pentru transportui elevilor la şcoală din Făurei
- existenţa parţială a materialelor pentru împrejmuirea şcolilor Climesti şi Făurei (500 ml ţeava pentru stâlpii de gard)
- există terenul necesar pentru toate construcţiile viitoare, teren aflat în proprietatea primăriei
 
Puncte slabe
- lipsa cadrelor didactice de specialitate 
- lipsa învaţămantului liceal şi profesional 
- lipsa unui psiholog 
- rata natalităţii în scădere
- lipsa sponsorizarilor 
- lipsa informatizării
- clădirea şcolii din Budeşti este revendicata de foştii propietari 
- lipsa alimentării cu apă, a canalizării şi a încălzirii centralizate în şcoli
- şcolile nu corespund standardelor din punct de vedere al izol[rii termice
- insuficienţa capacităţii de transport a elevilor
 
Oportunităţi

- ridicarea nivelului de educatie a tineretului comunei 

- creşterea accesului la educaţie 

- existenţa unor fonduri europene dedicate dezvoltarii educaţiei

 

 

Riscuri

- lipsa personalului specializat la nivel naţional 

- lipsa interesului personalului existent în domeniu de a se stabili în mediul rural
- lipsa interesului pentru specializările din domeniu datorită nivelului slab de salarizare

 

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Puncte tari
- existenţa unui dispensar la Făurei cu un punct medical la Budeşti 
- existenţa unui serviciu de calitate 
- personalul existent este calificat (1 medic şi o asistentă) 
- existenţa unei farmacii în sătui Făurei
- alocarea de fonduri suficiente de la bugetui local pentru întreţinerea şi administrarea dispensarului existent 
 
Puncte slabe
- lipsa unui dispensar la Budeşti localitate în care se afla 50% din populaţia comunei 
- insuficientă personalului medical
- lipsa unui cabinet stomatologic 
- inexistenta unui mijloc de transport de urgenţă pentru deplasarea cadrelor medicale la domiciliul pacienţilor sau a pacienţilor la dispensar după caz 
- sala de aşteptare a dispensarului nu este încălzită 
- insuficientă fondurilor pentru reabilitare şi extindere
- lipsa unor anexe gospodaresti la dispensarul din Făurei
- inexistentă unui fişier informatizat 
 
Oportunităţi
- creşterea stării de sănătate a populaţiei cu reflectare în creşterea nivelului de dezvoltare a comunei 
- existenţa unor fonduri europene dedicate prevenirii imbolnavirilor şi creşterii stării de sănătate a populaţiei 
 
Riscuri
- inexistenta personalului adecvat la nivel national 
- migraţia forţei de muncă în domeniu către celelalte ţări ale Uniunii Europene datorită veniturilor mai ridicate realizate
în aceste ţări  
 
CULTURA
Puncte tari
- existenţa unei biblioteci comunale cu un fond de carte de 8500 de volume, cu personal calificat şi având o evidenţă informatizata a fondului de carte 
- interesul în creştere pentru informare şi cultura în rândul cetăţenilor comunei din toate categoriile de vârstă 
- existenţa unei monografii a comunei
- existenţa unor monumente şi clădiri cu valoare de  patrimoniu (MonumentuI eroilor, BisericaBudeşti) 
- existenţa unei colaborări cu fundaţia Arcadie Trofin pentru dezvoltarea cunoaşterii muzicii clasice 
 
Puncte slabe
- fondul de carte al bibliotecii este învechit 
- pierderea în timp a traditiilor
- confortul scazut în actualul sediu al bibliotecii
- lipsa sistemului informational de specialitate (reviste si internet) 
- lipsa unui personal calificat şi acadrului organizatoric pentru a menţine tradiţiile existente în zona
- inexistenţa instrumentelor necesare dezvoltarii colaborarii cu fundaţia Arcadie Trofin (instrumente muzicale) 
- inexistenţa unui serviciu specializat în cadrul primăriei pentru susţinerea culturii 
 
Oportunităţi
- creşterea nivelului de cultură a populaţiei 
- reducerea fenomenului de migraţie a tinerilor
- păstrarea identităţii culturale şi tradiţiilor strămoşeşti
- existenţa unor fonduri europene dedicate dezvoltării culturii 
 
Riscuri
- inexistenta cadrelor specializate la nivel national 
- veniturile reduse ce se realizeaza în acest domeniu îl fac neatractiv pentru noile generaţii
 
RELIGIA
Puncte tari
- existenţa a 4 biserici în comuna
- existenţa unui proiect de construcţie a bisericii ortodoxe în satul Făurei
 
Puncte slabe
Biserica 
- existenţa din Făurei nu mai corespunde din punct de vedere al spaţiului numărului de credincioşi
- nici una din bisericile existente nu are construită capela (obligatorie conform noii legislaţii din domeniu)
 
Oportunităţi
coeziunea sociala data de biserica
 
Riscuri
- lipsa fondurilor necesare din cauza sărăciei enoriaşilor
 
SPORT
Puncte tari
- exista ehipe de volei şi de fotbal 
- echipa de fotbal a participat în competiţiile judeţene 
- există teren pentru noua bază sportivă în proprietatea primăriei în zona Podul lui Pavel
 
Puncte slabe
- lipsa fondurilor şi a posibililor sponsori
- pe actualul teren al bazei sportive se va construi noua şcoala din Budeşti
 
Oportunităţi
-dezvoltarea economică va aduce fonduri pentru reintrarea echipelor în circuitul competition 
 
Riscuri
- lipsa competiţiilor sportive poate reduce interesul pentru sport al comunităţii     
 
II. Analiza SWOT a mediului economic
AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI ZOOTEHNIA
Puncte tari
- existenta unui fond substanţial de teren în proprietatea primăriei care aduce un venit suplimentar şi posibilitatea concesionării pentru dezvoltarea comunei
- derularea în comuna a doua programe "Fermierul" din fonduri SAPARD
- existenţa a doua iazuri
- 85% din terenul arabil este lucrat în forme asociative existând în comuna 
5 asociatii ce deţin utilajele necesare lucrărilor
agricole
- există un punct de informare în comuna care deserveste şi alte două comune, existând premisa pentru dezvoltarea comunei ca  centru
regional
- exista baza materiala a fostului CAP nevalorificată 
- intreaga suprafaţă împădurită este în propietate privată
 
Puncte slabe
- existenţa unei suprafeţe de 185 ha slab productive (100 ha în proprietate particulară, 85 ha în proprietatea primăriei) în zonele: Dealul Viei, Râpă Făurei, La Gloduri, Podul lui Pavel 
- inexistenta utilajelor proprietatea primăriei pentru exploatarea pământului agricol aflat în propietate 
- inexistenta unui centru de achiziţie a cerealelor şi a fructelor 
- forţa de munca este îmbătrânită, peste 60% din populaţia ce lucrează pamantul sunt pensionari
- tăierile masive din ultimii ani au dus la scăderea considerabilă a suprafeţelor împădurite 
- doar puţine suprafeţe tăiate au fost reîmpădurite
 
Oportunităţi

- existenţa unor fonduri substanţiale la nivelul Uniunii Europene (domeniul cu cele mai mari alocări de fonduri) 

- posibilitatea dezvoltării unei agriculturi ecologice cu mari cerinţe pe plan mondial

 

Riscuri

-degradarea terenurilor din cauza exploatării intensive şi haotice 

- migraţia forţei de muncă spre oraşe şi alte ţări ale Uniunii Europene

 

INDUSTRIA

Puncte tari

- existenţa tradiţiilor în mica industrie 

- există suficienta materie prima pentru industrializare cărnii şi a laptelui

 

Puncte slabe

- Inexistenţa micii industrii cu exceptia catorva mori

 

Oportunităţi

- dezvoltarea integrată a comunei 

- reducerea şomajului şi creşterea nivelului de trai al populaţiei

- atragerea unor investiţii importante

 

Riscuri

- lipsa experienţei relevante în domeniu

- distanţa relativ mare faţă de posibilele pieţe de desfacere

 

COMERTUL ŞI SERVICIILE

Puncte tari

- exista peste 10 unităţi de alimentaţie publică (birturi) şi magazine mixte pe întregul teritoriu al comunei 

- principala activitate de servicii desfăşurată în zona sunt servicii aferente exploataţiilor agricole

 

Puncte slabe

- reţea de comerţ fragmentată şi foarte slab aprovizionată 

- inexistenţa unui târg săptamânal de animate şi produse derivate pe teritoriul comunei şi nici în comunele învecinate

 

Oportunităţi

- atragerea schimburilor comerciale din zona

 

Riscuri

- capitalul insuficient 

- puterea de cumparare slabă a populaţiei

 

AGROTURISMUL

Puncte tari

- există condiţiile dezvoltării agroturismului datorită condiţiilor naturale
- există un prim proiect privat în derulare pentru construirea unei pensiuni cu servicii complete şi un iaz amenajat pentru pescuit sportiv 

 

Puncte slabe

- comuna nu are tradiţii în agroturism

 

Oportunităţi

- atragerea unor investiţii importante în zona

- creşterea notorietăţii comunei 

- existenţa fondurilor "PHARE" pentru dezvoltarea agroturismului 

- venituri stabile pentru comunitate 

 

Riscuri

- necesită investitii structural importante 

- lipsa forţei de muncă calificate 

- necesită investiţii pe termen lung, iar rezultatele nu sunt imediate 

 

III. Analiza SWOT a infrastructurii

AMENAJAREA TERITORIULUI
Puncte tari

- existenţa forţei de muncă necesare conform legii 416/2001

- existenţa unui parc dendrologic ce poate fi furnizor de puieţi pentru împădurirea suprafeţelor degradate, extinderea şi amenajarea spaţiilor verzi
existente 

- existenţa în centrul comunei a unei suprafeţe de 1 kmp de spaţiu verde amenajat 

 

Puncte slabe
- existenta unei suprafeţe foarte mari de teren degradat 

- lipsa fondurilor necesare întreţinerii spaţiilor verzi 

- lipsa spaţiilor verzi amenajate în celelalte sate aparţinând comunei
- nu există un serviciu specializat în întreţinerea spaţiilor verzi 
din lipsa fondurilor 

 

Oportunităţi
- diversificarea modalităţilor de recreere a populaţiei  

 

Riscuri
- sector neproductiv fiind un consumator important în condiţiile unui buget insuficient

 

REŢEAUA DE TRANSPORT RUTIER

Puncte tari

- deschidere la drumul naţional de2km 

- existenţa unei reţele de drumuri de 4 km cu covor asfaltic, 7 km asfaltate, 35 km modernizate 

- 5 km de la drumul naţional până în centrul comunei

 

Pucte slabe

- degradarea avansata a reţelei de drumuri asfaltate
- un număr de 11 poduri şi podete aflate în stadii avansate de degradare
- inexistenţa drumurilor săteşti care să faciliteze accesul la proprietăţile agricole şi terenurile forestriere
- inexistenţa serviciului de transport public între satele din comuna
- existenţa pe terenul comunei a 10 km de drum judeţean neasfaltat 

 

Oportunităţi

- atragerea de investitori străini 

- creşterea acesului la serviciile publice
- creşterea mobilităţii populaţiei  

 

Riscuri

- necesitatea unor investiţii foarte mari

 

REŢEAUA DE TRANSPORT RUTIER

Puncte tari

- deschidere la drumul naţional de 2km 

- existenţa unei reţele de drumuri de 4 km cu covor asfaltic, 7 km asfaltate, 35 km modernizate

- 5 km de la drumul naţional până în centrul comunei 

 

Puncte slabe

- degradarea avansată a reţelei de drumuri asfaltate
- un număr de 11 poduri şi podeţe aflate în stadii avansate de degradare
- inexistenţa  drumurilor săteşti care să faciliteze accesul la proprietăţile agricole şi terenurile forestriere
- inexistenţa serviciului de transport public între satele din comuna
- existenţa pe terenul comunei a 10 km de drum judeţean neasfaltat

 

Oportunităţi

- atragerea de investitori străini
- creşterea acesului la serviciile publice
- creşterea mobilităţii populaţiei 

 

Riscuri

- necesitatea unor investiţii foarte mari

 

TEHNICO-EDILITAR (APA CANAL)

Puncte tari

- existenţa unui proiect de alimentare cu apă potabilă a comunei cu o lungime de 20 km cuprinzând toate localităţile comunei (Climeşti, Bodeşti, Făurei, Micşuneşti) 

- existenţa a numeroase surse de alimentare datorită unor numeroase acumulări de ape şi a pânzei freatice situate la mică adâncime

 

Puncte slabe

- nu există o reţea funcţională de alimentare şi distribuţie a apei potabile în comuna 

- nu există reţea de canalizare la nivelul comunei
- lipsa fondurilor necesare dezvoltării proiectelor 

 

Oportunităţi

- atragerea investiţiilor majore în comună 

- absorbţia forţei de muncă neocupată
- creşterea nivelului de trai al populaţiei

 

Riscuri

- investiţiile sunt foarte mari
- timpul de execuţie este foarte mare