Cadrul geografic

Comuna Făurei se găseşte în partea de est a judeţului Neamţ, la o distanţă de 27 de km faţă de oraşul Piatra Neamţ şi la o distanţă de 22 de km faţă de oraşul Roman. Este situată la 45º54 latitudine nordică şi 28º48 longitudine estică.
Comuna Făurei este mărginită de următoarele comune:
- Nord - comuna Bârgăuani
- Sud - comuna Secuieni
- Est - comunele Trifeşti şi Dulceşti
- Vest - comuna Bârgăuani şi Mărgineni,
Pârâul Prajesti-Romani îşi adună izvoarele de la poalele de răsărit ale dealului Mărgineni şi ale pădurii Bourul, cum este numită de locuitorii din această zonă, pentru că în partea de sud a pădurii ieşeau bourii la păscut pe platoul Stăneşti-Tatomireşti. Bourul a trăit pe aceste meleaguri până la jumătatea secolului al XVII-lea, când după secole de vânătoare neraţională, a dispărut.
Pârâul a purtat numele de Orbic, după satul Orbic,un renumit punct de orientare geografica, în prezent cartier în oraşul Buhuşi. A purtat şi numele de Pârâul Negru, după cum ne arată unele acte, din cauză că era împădurit pe ambele părţi, de la Tatomireşti până la români. Frânturi din vechea pădure s-au mai păstrat până în zilele noastre: Pădurea Valea Craiului, pe malul drept, spre apus, Pădurea Gloduri, pe malul stâng, spre răsărit, Pădurea Neagră, care era spre vest de satul Prăjeşti şi Pădurea Deasa, pe partea dreaptă, spre apus.
De la Siliştea şi până la Budeşti-Făurei, pe lângă pârâu era un drum pe care până la sfârşitul secolului al XIX-lea circula poşta care aducea corespondenţa la curţile boiereşti din zonă (Cantacuzino, Rosetti, Ghica ş.a.).
 
Mediul geografic natural
Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei Făurei se află situat în Podişul Moldovenesc, în apropierea liniei ce desparte dealurile subcarpatice de Podişul Moldovenesc. Teritoriul comunei Făurei are o fragmentare moderată şi un relief variind între 470 m altitudine maximă şi 265 şi altitudine minimă.
În substratul de sol se găsesc formaţiuni de pietriş, bolovăniş, nisip şi balast datând din cuaternar (Pleistocenul mediu), iar în regiunea satului Climesti, întâlnind straturi mai subţiri de calcare marnoase şi de gresii calcaroase din neogen şi din cretacicul superior, un alt strat în orizontul a 2000 m, argile cenuşii, gresii calcaroase şi scortoase. De asemenea s-a explorat în satul Făurei gaze naturale.
Din punct de vedere climatic, comuna nu iese din limitele zonei de platformă ale Moldovei, cu temperatura medie anuală de 8-9º C (vara 18-22º C, iarna 3-4º C), cu o amplitudine termică anuală de 22-23ºC.
Precipitaţiile atmosferice cu o medie anuală de 600 mm inferioară mediei pe ţară - de 637 mm, stratul de zăpadă este spulberat adeseori datorită viscolelor ce bat din sectorul nordic.
Din punct de vedere hidrologic, comuna Făurei face parte din două bazine hidrografice: al râului Siret, prin pârâul Valea Neagră, cu afluenţii acestuia şi al râului Bistriţa, prin pârâul Români, cu afluenţii săi şi două lacuri artificiale pentru crescătorii de crap.
Tipul de relief este colinar de deal.
Tipul de sol este brun de pădure.
Flora comunei Făurei e reprezentată de păduri de stejar, iar fauna de iepuri, căprioare şi fazani.
 
La ce distanţă se află cel mai apropiat oraş / municipiu
Comuna Făurei se află la 22 km distanţă de oraşul Roman, începând cu satul Budeşti, iar celelalte sate la o distanţă de 27 km - Făurei, Climeşti la o distanţă de 31 km, Micşuneşti tot la 31 km, iar Tatomireşti la 28 km distanţă.
Oraşul Roman fiind cel mai apropiat oraş cu mijloc de transport comunal.
 
La ce distanţă se află municipiul reşedinţă de judeţ
Municipiul reşedinţă de judeţ se află la distanţa de 30 de km de centrul comunei, existând transport pentru călători prin satele Hârţeşti - Mărgineni - Piatra Neamţ.